View Calendar


Танцов ансамбъл ЗОРНИЦА е основан през 1981 г. от г-н Емил Генов - хореограф и ръководител на групата. За момента групата се състои от около 80 танцьора, които посвещават огромна част от времето си на магията, наречена фолклор. Всички етнографски региони от България са представени в танците и песните на ансамбъла. Богатството на фолклора, съчетано с динамичните ритми, незабравимата музика и цветните костюми грабват сърцата на публиката.

ЗОРНИЦА беше отличена с голямата танцова награда на София за 2011 г. и много други в Грузия, Сърбия, Полша; Италия; Македония; Словакия; Израел; Белгия; Чехия, Холандия; Гърция; Франция; Молдова; Румъния, Тунис; Кипър; Турция; Египет, Люксембург; Босна и Херцеговина, Албания и др.

Dance Ensemble ZORNITSA was founded in 1981 by Mr. Emil Genov - choreographer and leader of the group. For the time being the group consists of around 80 members who dedicate a huge part of their time to the magic, called folklore. All ethnographic regions from Bulgaria are represented in the dances and songs of the ensemble. The richness of the folklore combined with the dynamic rhythms, the unforgettable music and colorful costumes grab the hearts of the audience.

ZORNITSA was honored with the Big Dance Award of Sofia for 2011 and many others in Georgia, Serbia, Poland; Italy; Macedonia; Slovakia; Israel; Belgium; Czech Republic, Holland; Greece; France; Moldova; Romania, Tunis; Cyprus; Turkey; Egypt, Luxembourg; Bosnia and Herzegovina, Albania and more.